Pôžičky pre podnikateľov

Charakteristika pôžičky pre podnikateľov

  • výška pôžičky: od 1.000 do 3.600,- Eur
  • splatnosť: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 alebo 48 mesiacov
  • forma splácania: mesačne trvalým príkazom
  • vyplatenie: na účet klienta
  • zabezpečenie: vlastnou zmenkou, prípadne ručiteľom
  • poplatok: bez poplatku

Žiadosť o pôžičku pre podnikateľov


Výhody pôžičky

  • maximálna dostupnosť pôžičku môžu čepať aj začínajúci podnikatelia a podnikatelia, ktorí nevykazujú zisk
  • žiadne poplatky vopred bezplatné posúdenie žiadosti o poskytnutie pôžičky
  • navýšenie pôžičky Revolving – poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania pôžičky
  • komplexný servis zabezpečený kontaktným úverovým pracovníkom počas celej doby splácania

Podmienky poskytnutia pôžičky pre podnikateľov

kategória fyzické a právnické osoby
začínajúci podnikatelia bez podnikateľskej minulosti (bez daňového priznania) len s ručiteľom – poskytnutá výška pôžičky do 1.600,- Eur
ostatní podnikatelia podnikajúci minimálne 1 rok (doloženie daňového priznania) a s hrubým ročným príjmom minimálne 10.000,- Eur – poskytnutá výška pôžičky do 2.600,- Eur

podnikajúci minimálne 2 roky (doloženie 2 daňových priznaní) a s hrubým ročným príjmom minimálne 10.000,- Eur – poskytnutá výška pôžičky do 3.600,- Eur

Potrebné doklady

občiansky preukaz FO – kópia občianskeho preukazu žiadateľa aj manžela/ky

PO – kópia občianskych preukazov konateľov spoločnosti
kartička k bankovému účtu kópia kartičky k bankovému účtu žiadateľa
oprávnenie na podnikanie FO – kópia živnostenského listu

PO – kópia výpisu z obchodného registra
daňové priznanie kópia daňového priznania s pečiatkou Daňového úradu vrátane príloh
potvrdenie Daňového úradu originál potvrdenia, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
potvrdenie Správy sociálneho zabezbečenia originál potvrdenia, že žiadateľ nemá nedoplatky voči Sociálnej poisťovni
prílohy výpisy z účtu za posledné 3 mesiace